ටෝට් බෑග්

 • පරිසර හිතකාමී Cotton Mesh Grocery Tote Bag

  පරිසර හිතකාමී Cotton Mesh Grocery Tote Bag

  අයිතම අංකය:CB22-TB003 

 • ප්‍රවර්ධනය සඳහා Polyester Day Shopping Tote Bag

  ප්‍රවර්ධනය සඳහා Polyester Day Shopping Tote Bag

  අයිතම අංකය: CB22-TB001

  ප්‍රවර්ධනය සඳහා Polyester Day Shopping Tote Bag

  ශක්තිමත් කරන ලද හසුරුව සහිත මෙම අතිශයින්ම විලාසිතාමය දෛනික බෑගය බර දැල් වලින් සාදා ඇත.රෙදි එහි සරල රෙදි විවීම සඳහා ප්රසිද්ධය, එය දැඩි කරයි

  14.75″wx 4.25″dx 16″h ප්‍රමාණයේ බහු භාවිතය සඳහා ටෝට් බෑගය

  ඔබේ පහසු සිල්ලර බඩු සාප්පු සවාරි සඳහා ශක්තිමත් සහ විශාල ප්‍රමාණය

  විවිධ මුද්රණ ක්රම සඳහා පොලියෙස්ටර් ද්රව්ය සුදුසු වේ